: L. t#, . . EW: ,ft ;##W. ; Di Dt .. DOSFOX### E##; t#E :#L:WE ; .DL E#i E#i ;W, ,;;L#K;;. E###t t#E .KG ,#D .DL f. :K#L LWLE#t E#t j##, t#E E#fE#f t#E EE ;#f f. :K#L LWL EW: ;W##L .E#f E#t E#t G###, t#E E#t D#G t#E f#. t#iEW: ;W##L .E#f E#t t#KE#L ,W#; E########f. :E####, t#E E#t f#E. t#E :#G GK E#t t#KE#L ,W#; E#t f#D.L#L t#K: E#j..K#j... ;W#DG##, t#E E#t t#K: t#E ;#L LW. E#t f#D.L#L t#K: E#jG#f L#LL#G E#t E#t j###DW##, t#E E#t ;#W,t#E t#f f#: E#jG#f L#LL#G E###; L###j E#t E#t G##i,,G##, t#E E#t :K#D#E f#D#; E###; L###j E#K: L#W; f#t f#t :K#K: L##, t#E E#t .E##E G#t E#K: L#W; EG LE. ii ii ;##D. L##, fE .. G#E t EG LE. >K * W I ; ;@ ,,, .,, : fE ; ;@ >K I W I ,